Dossier Mastenbroek

Nieuwsblog door journalist en radiomaker Martijn Mastenbroek

Ter afsluiting van de Borstkankermaand lanceert de Breast Care Foundation (BCF) in samenwerking met het Alexander Monro Borstkanker Ziekenhuis (AMZ) de campagnekalender KEN JE BORSTEN. Op de kalender staan bekende Nederlanders, onder andere Floortje Dessing, Dionne Slagter (OnneDi), Tjitske Reidinga en Tom Coronel, om aandacht te vragen voor de campagne KEN JE BORSTEN. Dat is nodig want ruim 65% kent de signalen van borstkanker niet of nauwelijks terwijl vroege herkenning bijdraagt aan een betere overlevingskans.

Naast bovengenoemden werkten nog 11 andere bekende Nederlanders mee aan de totstandkoming van de awareness kalender: Edwin Alofs, Yvon Jaspers, Patricia van Haastrecht, Karin Bloemen, Esther Vergeer, Geert-Jan Knoops, Fockeline Ouwerkerk, Rachel Hazes, Jörgen Raymann, Erik van Loo en Freek Vonk. De wijze van poseren, kwetsbaar maar daadkrachtig, staat symbool voor de kwetsbaarheid die veel patiënten ervaren wanneer ze te maken krijgen met onderzoeken en/of behandelingen.

‘Vaak hoor je alleen over het bekende knobbeltje in de borst als signaal van borstkanker. Dat er daarnaast nog 11 signalen zijn, weet niet iedereen en dat is zo ontzettend belangrijk. Iedere dag overlijden in Nederland ongeveer 9 vrouwen aan de gevolgen van borstkanker. Dat is veel en dat aantal moet en kan omlaag. Dat begint met bewustwording. Dus dames en heren, ja, ook mannen kunnen borstkanker krijgen, KEN JE BORSTEN, weet op welke signalen je moet letten en wacht niet met een klacht, ook niet in deze Coronatijd’, aldus BCF-ambassadeur Floortje Dessing.  

‘Naast het feit dat mannen ook borstkanker kunnen krijgen, zijn er meerdere redenen waarom ook mannen bijdragen aan de KEN JE BORSTEN kalender. Mannen spelen ook een rol in de overdracht van eventuele erfelijke aanleg voor borstkanker én merken geregeld een verandering in de borst op bij hun partner. Een belangrijke signaleringsfunctie dus’, zegt Karen Verstraete, bestuurder van BCF.

Het aantal borstkankerdiagnoses daalde in de eerste weken van de Coronacrisis in maart al met een 25%, later zelfs tijdelijk met 50%. Vrouwen met een borstklacht gingen minder snel naar de huisarts of werden minder snel doorverwezen naar het ziekenhuis. Marjolein de Jong, bestuurder van het AMZ: ‘Alle problematiek en stagnatie bij elkaar, inclusief de tijdelijke stop en de bestaande achterstand van het bevolkingsonderzoek borstkanker, leidt hoe dan ook tot een stuwmeer: er zijn niet minder nieuwe borstkankergevallen, maar er is wel minder kans op vroegtijdige ontdekking. Daarom is het juist nu belangrijk dat iedereen weet op welke 12 signalen je zelf kunt letten. Met de campagne KEN JE BORSTEN helpen we deze kennis te verspreiden en het hele jaar actueel te houden.’ ‘Juist ook in de spreekkamer ervaren wij dagelijks de urgentie van deze belangrijke boodschap’, aldus Miranda Ernst, oncologisch chirurg AMZ.

Uit onderzoek van het ziekenhuis onder een paar honderd vrouwen blijkt dat ruim 65% van de vrouwen weinig tot geen van deze 12 symptomen kent. En dat terwijl ruim 70% van de vrouwen zich wel eens zorgen maakt over haar borsten. ‘Hoe eerder borstkanker ontdekt wordt, hoe beter de overlevingskans. Daarom vraagt de Breast Care Foundation met de campagne KEN JE BORSTEN aandacht voor de 12 signalen van borstkanker die je vooral kunt zien en niet altijd kunt voelen. Met de campagne verwijst BCF voor de visualisatie van de signalen naar de in Amerika ontwikkelde campagne ‘Know Your Lemons’. Deze Amerikaanse campagne heeft heel treffend de 12 signalen weergegeven op citroenen’, aldus De Jong.

Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen (en mannen) de diagnose borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkeld. 20 tot 25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Iedere dag overlijden in Nederland circa 9 vrouwen aan de gevolgen van borstkanker, dat zijn er ruim 3.000 per jaar.

Met de aanschaf van deze campagnekalender worden nog meer vrouwen en mannen op de hoogte gebracht van de 12 signalen van borstkanker. Meer informatie over de campagne en het bestellen van de kalender: https://stichtingbreastcarefoundation.com/kalender/.

Nederlandse gemeenten en Veiligheidsregio’s doen sinds de start van de coronacrisis een veel groter beroep op hun team Communicatie. Bestuur en organisatie laten zich beter adviseren én hebben meer waardering voor inzet en resultaat van Communicatie dan voor de crisis.

De vraag is hoe lang de teams dat nog gaan volhouden. Bijna de helft van de teams bij gemeenten geeft aan inmiddels overbelast te zijn en bij Veiligheidsregio’s is dat een derde. Ondanks de inzet van extra capaciteit en het aanpassen van de prioriteiten, komen andere werkzaamheden in de knel. De meerderheid van de teams verwacht dat de drukte in 2021 aanhoudt, terwijl slechts een deel extra capaciteit krijgt vanwege corona en een derde van de teams juist bezuinigingen verwacht.

Dat blijkt uit onderzoek naar de impact van de coronacrisis op teams Communicatie bij gemeenten en Veiligheidsregio’s. Aan het onderzoek deden 86 gemeenten (24,2 % van alle gemeenten) en 13 Veiligheidsregio’s (52% van alle Veiligheidsregio’s) mee. Het onderzoek werd in de eerste helft van oktober uitgevoerd door Logeion (de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals), de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en Renata Verloop (zelfstandig adviseur in overheidscommunicatie). In mei 2020 werd eenzelfde onderzoek uitgevoerd, waardoor goed te zien is wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de eerste en tweede golf.

Het is ‘veel drukker dan normaal’ tot ‘extreem druk’
Bij driekwart van de gemeenten doet de organisatie een groter beroep op team Communicatie dan voor de crisis, bij de Veiligheidsregio’s is dat maar liefst 85%. Vier op de vijf teams heeft het ‘veel drukker dan normaal’ tot ‘extreem druk’. Dat is veel drukker dan eind mei werd verwacht. Er wordt veel extra capaciteit ingezet: bij gemeenten doet 60% dat, waarvan 35% als team extra uren werkt. Bij de Veiligheidsregio’s zet driekwart extra capaciteit in, waarvan bijna de helft als team extra uren werkt. De meeste teams hebben ook meer tijd besteed aan interne communicatie sinds het begin van de crisis.

Aanhoudende werkdruk is een punt van zorg
Als grootste knelpunt voor de komende periode worden de werkdruk en langdurige belasting van het team genoemd. Bij gemeenten geeft bijna de helft van de teams Communicatie aan overbelast te zijn. Eind mei was dit nog een op de vijf. Bij de Veiligheidsregio’s geeft bijna een derde aan overbelast te zijn, dat is vergelijkbaar met de situatie eind mei. Ruim de helft van de teams Communicatie bij de Veiligheidsregio’s geeft aan ‘in control’ te zijn, bij gemeenten is dat ongeveer een op de drie.

De onzekerheid over ‘hoe lang het allemaal nog gaat duren’ speelt een rol. Maar vooral de verwachting van bestuur en organisatie dat het andere werk ook ‘gewoon’ doorloopt zorgt voor extra druk. Inhoudelijke dossiers die in de knel komen zijn onder andere digitale toegankelijkheid en de Omgevingswet. Daarnaast komen veel teams nu niet toe aan de eigen professionele ontwikkeling.
Bijna 60% van de gemeenten heeft de communicatieprioriteiten aangepast of is daarmee bezig, bij Veiligheidsregio’s is dat zelfs driekwart. Bijna 40% van de gemeenten heeft een plan om de communicatie over corona structureel in te bedden in de organisatie of is daarmee bezig. Bij Veiligheidsregio’s is dat meer dan de helft.

Waardering en kansen voor Communicatie
De inzet van het team Communicatie wordt zeker gezien en gewaardeerd. Organisatie en bestuur laten zich volgens de teams meer adviseren dan voor de crisis. Inzet en resultaat worden meer gewaardeerd. Veel teams bij zowel gemeenten als Veiligheidsregio’s zien het dan ook als kans dat de meerwaarde van communicatie nu heel zichtbaar is in de organisatie. Een andere kans die ze zien is de stimulans die online participatie met inwoners heeft gekregen. Ook de toegenomen interne samenwerking en onderlinge samenwerking in de regio wordt als positief ervaren. Het thuiswerken en aangehaakt houden van collega’s is daarbij wel een aandachtspunt.

Communicatiemiddelen van de rijksoverheid worden veel gebruikt
De communicatieteams bij gemeenten en Veilgheidsregio’s maken nog steeds veel gebruik van communicatiemiddelen en kennis die beschikbaar worden gesteld door de rijksoverheid. Bijna alle gemeenten en Veiligheidsregio’s gebruiken beeld en video, informatie in eenvoudige taal en informatie voor ondernemers. Deze behoefte aan kennisuitwisseling is groot, vooral over de organisatie van de communicatie en de strategie voor communicatie.

De helft van alle leraren maakt zich zorgen over de kansenongelijkheid van hun leerlingen. Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs signaleert een meerderheid van de leraren dat leerlingen niet allemaal dezelfde kansen hebben. De leraren zien dat het afstandsonderwijs vooral kansarme leerlingen treft. Tegelijkertijd maakte de corona-crisis voor hen inzichtelijker welke leerlingen opgroeien in een minder kansrijke omgeving.

Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat Bazalt Groep afgelopen september liet uitvoeren onder leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. Doel van het onderzoek was zicht te krijgen op de kansen(on)gelijkheid van leerlingen. De belangrijkste resultaten:

 • Onderwijs op afstand heeft met name nadelige effecten voor kansarme leerlingen.
  Het overgrote deel van de onderzoeksgroepen geeft aan dat onderwijs op afstand lichte of stevige nadelige effecten heeft voor de kansarme leerlingen (tussen de 74% en 83%).
 • Door de coronacrisis is er meer zicht gekomen op de kansarme leerlingen.
  De meerderheid van de leraren VO (69%), schoolleiders VO (76%), leraren PO (72%) en  schoolleiders PO (64%) geeft aan dat het onderwijs op afstand (vanwege corona) voor hen zichtbaarder heeft gemaakt welke leerlingen er op hun school kansarm zijn.
 • Kansenongelijkheid wordt met name veroorzaakt door de thuissituatie. 
  Uit de resultaten blijkt dat met name de thuissituatie/achtergrond (minder ondersteuning, minder aandacht, minder (ICT)-middelen en een lagere opleiding van ouders) een grote invloed heeft of een leerling kansrijk of kansarm is.
 • Ruim de helft tot tweederde van de onderzoeksgroepen ervaart kansenongelijkheid tussen leerlingen op hun school.
  Tussen de 59% (leraren PO) en 65% (leraren VO) vindt dat er sprake is van kansenongelijkheid tussen leerlingen. Circa de helft maakt zich hierover ook zorgen. Een (ruime) meerderheid vindt dat kansenongelijkheid tussen leerlingen kan worden tegengegaan.
 • Het primair onderwijs ziet iets meer kansenongelijkheid dan enkele jaren geleden.
  Per saldo is de kansenongelijkheid volgens leraren en schoolleiders in het VO vrijwel hetzelfde gebleven. Leraren en (met name) schoolleiders in het PO vinden dat er per saldo iets meer kansenongelijkheid is dan enkele jaren geleden.
 • Kansenongelijkheid tegengaan is een gedeelde taak, met name van de school met de ouders van leerlingen. 
  Het merendeel van de onderzoeksgroepen geeft aan dat het deels een taak is van de school, maar ook deels bij anderen ligt (tussen de 63% en 73%). Hier worden vooral overheden genoemd: gemeenten, OCW en de politiek. Circa 9 op 10 van de respondenten ziet een gedeelde taak met de ouders.
 • De school kan invloed hebben op het kansrijker maken van kinderen.
  Veel leraren zijn zich bewust van hun rol bij het tegengaan van kansen ongelijkheid  (75% PO, 59% VO). De schoolleiders zij er zelfs nog positiever over (89 tot 84%).Het merendeel van de onderzoeksgroepen is ervan overtuigd zelf invloed te kunnen hebben op het tegengaan van kansenongelijkheid in de klas en op school (55 tot 76%)
 • Veel leerkrachten en docenten voelen zich niet bekwaam om hun leerlingen kansrijker te maken.
  Minder dan de helft (43 tot 40%) van de werkers in het onderwijs geeft aan over de vaardigheden te beschikken om kansenongelijkheid tegen te gaan.

Het onderzoek
Het onderzoek is verricht door onderwijsonderzoekbureau DUO. De enquête is in september 2020 afgenomen onder vier onderzoeksgroepen. De uitkomsten van het onderzoek zijn representatief voor de groep leraren en schoolleiders PO en VO. Doel van het onderzoek was inzicht krijgen in:

– de mogelijke gevolgen van het coronavirus en het afstandsonderwijs
– wat deze groepen verstaan onder kansen(on)gelijkheid
– wat een leerlingen kansrijk of kansarm maakt
– de ontwikkeling van kansen(on)gelijkheid t.o.v. 2016 (eerder verricht onderzoek)
– de rol die scholen voor zichzelf (en andere partijen) zien bij het tegengaan van kansenongelijkheid.

Ieder kind kansrijk
Circa de helft van de leraren en schoolleiders noemt dat de leerling ook zelf een taak heeft.
De leerling zit vaak vast in een patroon door de voorbeelden in zijn omgeving en de verwachtingen die zijn omgeving van hem heeft. Daarnaast geeft meer dan de helft aan dat het zelfvertrouwen van de leerling een duidelijke rol speelt. Hoewel er bij de aanpak van kansenongelijkheid dikwijls de nadruk ligt op het wegwerken van achterstanden is het zeker óók nodig de mentale instelling van de leerlingen ten opzichte van de school en hun inzet daarvoor positief te beïnvloeden

Auteur Eric Jensen, wetenschapper én ervaringsdeskundige (zelf opgegroeid in armoede) deed onderzoek in de V.S. naar de situatie van kinderen die in armoede opgroeien. Hun omgeving is weinig stimulerend. Zijn bevindingen: leraren kunnen dan juist een doorslaggevende rol spelen in het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk, door op een rijke manier les te geven. ‘Rijk’ wil hier zeggen: de mentale instelling van de leerling (zelfvertrouwen, motivatie, concentratie, vooruitkijken, e.d.) wordt beïnvloed en de bijbehorende vaardigheden worden aangeleerd. In zijn boek, dat is vertaald en bewerkt voor het Nederlandse taalgebied, geeft hij concrete aanwijzingen hoe je voor  kinderen in een kansarme omgeving een kansrijke school kunt zijn (Bazalt, 2020). De experts van Bazalt Groep begeleiden scholen op hun ‘expeditie’ naar kansrijker onderwijs voor alle leerlingen.

“Natuurlijk willen we achterstand in de leerstof bijwerken maar daarnaast is het ongelooflijk belangrijk de leerlingen een positieve instelling bij te brengen ten opzichte van school, leren en hun eigen mogelijkheden, waarin leraren een belangrijke factor zijn.” Annemarie Kaptein – bestuurder Bazalt Groep

Sinds vrijdag 27 november 2020 omstreeks 16.30 uur wordt Rob van Berkel vermist. Hij is 75 jaar en komt uit Sint-Oedenrode.

Zijn fiets is gevonden in Liempde. Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.

In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 november is er een vuurwerkbom, met de sterkte van een granaat ontploft bij de voordeur van het huis van de burgemeester van de gemeente Woensdrecht.

Deze ontploffing was zo zwaar dat zijn auto van de oprit achteruit helemaal de straat op is geduwd, ook vielen plafondplaten naar beneden, en er werd een stuk voordeur in de woonkamer teruggevonden. Ernstig intimiderend dit, de burgemeester zelf bleef gelukkig ongedeerd.

Hebt u iets gezien rond de woning van de burgemeester in de wijk De Hoef? Zijn er mensen weggerend, is er iemand hard weggereden? Heeft iemand beelden uit de omgeving van die nacht, is dat huis in de gaten gehouden? Deze actie lijkt doelbewust. Wie kan degene zijn die mogelijk een conflict heeft met de gemeente of de burgemeester en dit zo als het ware wil uitvechten?

Heeft u informatie over deze zaak?  De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.  Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06- 57876279. 

“Prettige kerstdagen!” is misschien wel de meest gebruikte kerstwens op kerstkaarten. Maar volgens 59% van de Nederlanders is corona een goede reden om deze kerstgroet wat persoonlijker te maken dit jaar. Een opvallende stijging, want vorig jaar schreef nog 32% een persoonlijke kerstwens waar wat meer tijd in gestoken was. Dit blijkt uit een representatief onderzoek van MarketResponse in opdracht van Kaartje2go.nl; de grootste kaartenwebshop van Nederland.

Het onderzoeksbureau ondervroeg Nederlanders over het versturen van kerstkaarten in coronatijd.Vorig jaar schreef nog ongeveer twee derde van de kerstkaartverstuurders een niet-persoonlijke boodschap op zijn kaart; 50% koos voor een algemene tekst als “Prettige kerstdagen”, en 15% krabbelde alleen zijn naam neer. 14% van de mensen die dit jaar van plan zijn kerstkaartjes te versturen is door de pandemie niet per se eerder geneigd een persoonlijke boodschap op zijn kerstkaartje te schrijven.

Coronacrisis is belangrijke reden om kerstkaartje te sturen
Van de respondenten die kerstkaartjes gaan versturen geeft bijna de helft aan dat de corona crisis van invloed is om een kaartje te gaan sturen. Vooral jongeren (18-34 jarigen) geven dit aan. Onder deze groep geeft ruim twee derde (68%) aan dat de coronacrisis hier invloed op heeft. Dat is bijna twee keer zoveel als de kerstkaartverstuurders van 65 jaar en ouder, van wie 35% aangeeft dat de pandemie van invloed is. 65+’ers zijn sowieso al eerder geneigd om kerstkaartjes te sturen.

Ruim de helft meer kerstkaartjes
Kaartje2go verwacht in elk geval een recordaantal kerstkaarten te versturen deze decembermaand. Marketing manager Mark van Kasteren geeft aan: “Door de coronacrisis zijn Nederlanders dit jaar veel eerder met kerst bezig. Dat zien we ook aan het aantal kerstkaartbestellingen. Klanten bestellen hun kerstkaartjes dit jaar veel eerder dan normaal. In vergelijking met vorig jaar gingen er al ruim de helft meer kerstkaarten door onze machines.”

Flevolanders ontvangen meeste kerstkaarten
De kaartenwebshop dook ook in zijn eigen cijfers en kwam erachter dat Flevolanders net als vorig jaar de meeste kerstkaartjes ontvangen. Woon je in Drenthe of Zeeland? Ook dan kun je de brievenbus vaak horen klepperen rond kerst. De deurmatten in Zuid-Holland liggen het minst bezaaid met kerstkaartjes. En van alle gemeenten kunnen de inwoners van Schiermonnikoog de meeste kerstkaarten verwachten.

Kaartenwebshop Kaartje2go
Kaartje2go.nl is marktleider op het gebied van kaarten sturen. Tijdens de piekperiode voor kerst verwerkt het bedrijf ruim 25.000 kaarten per uur. De kaartenwebshop is opgericht in 2006 en verstuurt meer dan 11 miljoen kaarten per jaar, waaronder verjaardagskaarten, geboortekaartjes en natuurlijk kerstkaarten.

Onderzoeksbureau MarketResponse
Wat beweegt mensen, merken, markten en de maatschappij? MarketResponse geeft al 35 jaar antwoord op deze vragen. Altijd gebaseerd op data. Aan het onderzoek werkten 773 Nederlanders van 18 jaar en ouder mee.

v.l.n.r.: SVH Meesterkok Menno Post, Patron-cuisinier Marko Karelse,  Chef-kok Tim Golsteijn, Chef-kok Ferry van Houten en SVH Meesterkok Wilco Berends. (Bron: Marco de Swart/ Nierstichting)

Om er zeker van te zijn dat de komende editie van de Nierstichting Restaurant Driedaagse volgend jaar doorgaat is er een take away optie toegevoegd. Van 22 tot en met 28 maart serveren restaurants door heel Nederland een lunch en/of diner met aandacht voor pure ingrediënten, verse producten, rijke smaakmakers en minder zout.

Dit jaar kon de Nierstichting Restaurant Driedaagse niet doorgaan door de sluiting van de horeca vanwege de corona uitbraak. Komende editie gaat zeker door, omdat een thuis variant is toegevoegd. Mocht de horeca door aangescherpte coronamaatregelen (weer) moeten sluiten, dan kunnen de restaurants er voor kiezen om een take away variant aan te bieden.

Minder zout in de horeca
Dat je met minder zout juist meer smaak maakt, weten de vijf chef-ambassadeurs van de Nierstichting Restaurant Driedaagse als geen ander. Om die reden hebbenSVH Meesterkok Menno Post (Olivijn), Patron CuisinierMarko Karelse (Villa la Ruche), SVH Meesterkok Wilco Berends (De Nederlanden), chef-kok Ferry van Houten (Het Bosch@ the Waterfront) en chef-kok Tim Golsteijn (restaurant Bougainville) zich als ambassadeur aan het smaakevenement verbonden. Samen zetten zij zich in voor minder zoutgebruik binnen de horeca. Zo kan iedere professionele smaakmaker in Nederland het publiek inspireren dat minder zout eten juist heel smaakvol is.Het culinaire smaakevenement wordt verder omarmd door Lekker, Gault & Millau, JRE en Euro-toques. 

Partners van de Driedaagse
Koninklijke Horeca Nederland, Vitam, Koppert Cress, Resengo, Tromp & Rueb en Scelta Mushrooms zijn partners van de Nierstichting Restaurant Driedaagse. Daarnaast zijn ook Lekker, Gault & Millau, JRE en Euro-toques aangehaakt bij hetculinaire evenement.

Nierstichting Restaurant Driedaagse 22 – 28 maart
Vanaf vandaag kunnen restaurants zich aanmelden via restaurantdriedaagse.nl. Ben je een fijnproever en liefhebber van pure smaken? Zet de Nierstichting Restaurant Driedaagse dan alvast in je agenda.

Het is een van de meest bijzondere natuurmomenten van het jaar; de vogeltrek is in volle gang. Dat betekent dat miljoenen vogels ‘on the move’ zijn. Voor wie denkt dat de vogeltrek alleen in natuur- of buitengebieden plaatsvindt, heeft het mis. Ook in en rondom Rotterdam is van alles gaande, ziet boswachter Natascha Hokke van Natuurmonumenten op het Rotterdams platteland.

Wanneer het kouder wordt, trekken vogels die van warmte houden naar het zuiden. Boswachter Natascha Hokke van Natuurmonumenten werkt in de polders rondom Rotterdam, zij vertelt: “Eerder dit jaar zagen we al de grutto en de gierzwaluw vertrekken. Verschillende soorten ganzen en eenden overwinteren juist in Nederland. Ze komen vanuit Siberië en andere Arctische gebieden naar ons land om de snijdende kou van het hoge noorden te ontlopen. En toen ik van de week door de stad fietste, vlogen er ’s avonds duizenden koperwieken over. Gewoon boven het centrum van Rotterdam.“ Nederland ligt voor een groot deel op de migratieroute en daarom kunnen bijzondere soorten ook tijdelijk neerstrijken in ons land. Andere vogelsoorten schuiven als het ware op. Wist je bijvoorbeeld dat de roodborstjes die je nu in je tuin ziet uit het noorden komen? Een deel van ‘onze’ roodborstjes zijn zuidelijker getrokken.

Ingebouwd kompas
Wat de vogeltrek zo bijzonder maakt is de manier hoe vogels hun weg vinden. Vogels hebben een ingebouwd kompas waarvan nog niet duidelijk is hoe deze precies werkt. De jongere generatie vertrouwt volledig op dit kompas bij hun eerste trek. Oudere vogels gebruiken bijvoorbeeld ook de kustlijn, rivieren en meren als navigatie naast dit kompas. Wanneer de vogels precies vertrekken, hangt af van hoe gunstig de omstandigheden zijn. Als er opklaringen zijn en er een lekker rugwindje staat, besluiten veel vogelsoorten dat het tijd is om de hort op te gaan. Sommige vogels rusten tijdens hun trek uit – in bijvoorbeeld Nederland – maar andere soorten kunnen in een keer wel duizenden kilometers vliegen zonder te landen!

Zelf de vogeltrek spotten?
Komende tijd kunnen we nog steeds veel moois zien. In de stad hoor je Scandinavische roodborsten zingen om hun territorium af te bakenen, koolmezen zijn driftig op zoek naar een winterslaapplek en de gaaien zijn eikels aan het verzamelen en verstoppen. Wintergasten zoals kolgans en smient arriveren in de polders en op de open plassen, zoals in Polder Schieveen of op de Ackerdijkse Plassen. Wandel bijvoorbeeld om de Ackerdijkse Plassen heen om een groot deel van de vogeltrek te kunnen te zien en hoor de smienten fluiten!

“Politieke partijen moeten om dezelfde reden als sommige motorclubs verboden worden: ze overtreden in georganiseerd verband de wet.” Dat is de prikkelende conclusie van bedrijfskundige en bestsellerauteur drs. P.J. (Jos) Verveen in zijn nieuwe publicatie ‘Baantjesjagers, leugenaars en zakkenvullers’. Ook vormen politieke partijen volgens de auteur een rem op het intellectuele klimaat dat nodig is om tot wetgeving en democratische besluiten te komen waar de samenleving écht mee geholpen is. Verveen deed onderzoek, maar draaide ook acht jaar mee als volksvertegenwoordiger in de tweede stad van Nederland: Rotterdam.

Van dichtbij zag hij hoe partijpolitici te werk gaan en lucratieve baantjes zouden proberen te bemachtigen. Hoe volksvertegenwoordigers rapporten van onafhankelijke adviesorganen zouden negeren en waar in zijn ogen de échte macht ligt. In zijn boek haalt hij ook kwesties aan waarbij sprake zou zijn van belangenverstrengeling, intimidatie, infiltratie, verkiezingsfraude en zelfs mogelijke omkoping bij een groot vastgoedproject. Na zijn bestseller ‘Bullshit Management’ waarin Verveen gehakt maakt van bedrijfskundige modellen, beroepsmanagers en consultants, is nu de partijpolitiek aan de beurt. En ook dit keer komt de auteur – na onderzoek en historische analyse vanaf 1913 – met een oplossing. Hij pleit voor de herinvoering van onafhankelijke volksvertegenwoordigers.

Verveen geeft het direct toe in zijn inleiding: “Ik heb geen politiek correct boek geschreven”. Hij noemt man en paard. Toch gaat het de auteur er niet om mensen zwart te maken. “Ik ben als bedrijfskundige op zoek gegaan naar de dieperliggende oorzaak. Waarom gedragen gekozen volksvertegenwoordigers zich zoals ze zich gedragen?” De auteur is ook in deze publicatie niet over één nacht ijs gegaan. Hij bestudeerde honderden wetenschappelijke artikelen en (inter)nationale onderzoeken, dook in de archieven van de Tweede Kamer, ging daarbij terug tot het jaar 1913, lichtte de cv’s van alle Tweede Kamerleden en analyseerde hun (stem)gedrag, carrières, productiviteit, deskundigheid en beloning. Die inzichten combineerde hij met zijn persoonlijke waarnemingen in de periode van acht jaar dat hij zélf meedraaide als volksvertegenwoordiger.

Dit leidde tot zijn conclusie dat politieke partijen een rem vormen op het intellectuele klimaat dat nodig is voor wetgeving en democratische besluiten die de samenleving écht vooruithelpen en dat partijpolitiek de deur wagenwijd openzet voor ongewenste vormen van beïnvloeding. Maar de auteur gaat nog een stap verder. Hij stelt dat politieke partijen, om dezelfde reden als sommige motorclubs, eigenlijk verboden moeten worden omdat hun volksvertegenwoordigers in georganiseerd verband de wet overtreden. De kwaliteit van en het vertrouwen in het democratische bestel zouden in zijn ogen zijn gediend met de herinvoering van onafhankelijke volksvertegenwoordigers.

Advertenties

Drs P.J. (Jos) Verveen is bestsellerauteur, bedrijfskundige en sociaal ondernemer. Van zijn vorige boek ‘Bullshit Management’ – dat verscheen bij Academic Service / Koninklijke Boom Uitgevers – werden 13.500 exemplaren verkocht. Zijn inzichten leidden tot een mediahype in Nederland en België. Zijn nieuwe boek ‘Baantjesjagers, leugenaars en zakkenvullers’ is een uitgave van Stichting Douane Uitgeverij, 1e druk, 450 pagina’s, ISBN: 9789493020115.

De auteur heeft zijn bevindingen voorgelegd aan alle politieke partijen die bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 minimaal één zetel bemachtigden. De meeste partijen kozen ervoor niet te reageren en konden of wilden deze keuze niet toelichten. De auteur deed zijn ervaring op bij D66. Hij heeft het bestuur van D66 om een reactie gevraagd op de door hem beschreven kwesties van infiltratie, verkiezingsfraude en mogelijke omkoping bij een groot vastgoedproject. De partij liet weten er niet inhoudelijk op in te willen gaan.

“Wij blijven overeind voor jou! Houd jij je aan de regels voor ons?” Dat is de slogan van de campagne ‘Respect’ die we in het ziekenhuis en op social media zijn gestart, zo laat Het Reinier de Graaf ziekenhuis weten.

Aanleiding hiervoor is dat onze medewerkers steeds vaker te maken krijgen met patiënten en bezoekers die de coronamaatregelen niet opvolgen. In de campagne vertellen zorgprofessionals waarom ze er alles aan doen om in deze zware coronatijd zelf overeind te blijven. Dit lukt hen alleen als iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt. Deze zijn er namelijk niet voor niets. Hiermee beschermen we onze kwetsbare patiënten, bezoekers én onszelf tegen het coronavirus. Met de campagne hopen we op meer begrip voor de regels en respect voor elkaar. Want alleen samen houden we de zorg veilig.

Advertenties

Wij begrijpen dat de coronamaatregelen moeilijk zijn voor iedereen. Zo min mogelijk mensen in het ziekenhuis, maar 1 unieke bezoeker per patiënt per dag, maximaal 1 begeleider mee naar een afspraak, 1,5 meter afstand houden, een mondneusmasker dragen, screening bij de hoofdingang op klachten en natuurlijk een goede handhygiëne. Anders dan tijdens de eerste coronagolf, ervaren onze zorgprofessionals dat mensen deze regels niet meer altijd als vanzelfsprekend naleven. De maatregelen zijn er om een veilige ziekenhuisomgeving te creëren voor iedereen. Toch moeten zij dagelijks patiënten en bezoekers aanspreken op hun gedrag, waarbij de emoties soms hoog oplopen. Hiermee verliezen onze zorgverleners kostbare energie, die zij veel liever stoppen in het geven van aandacht en zorg aan hun patiënten.

Respect voor elkaar
Onze zorgprofessionals staan onder grote druk. Nog niet bijgekomen van de eerste golf, staan zij tijdens deze tweede golf opnieuw klaar voor een grote stroom coronapatiënten. En dit keer is de uitdaging nóg groter. We kampen dit keer ook met uitval van medewerkers die zelf besmet zijn geraakt. Tegelijkertijd zetten zij alles op alles om ook de reguliere zorg door te laten gaan.

Advertenties

In de campagne ‘Respect’ vertellen vijf zorgprofessionals van verschillende afdelingen waarom zij tot het uiterste gaan om in deze zware coronatijd zelf overeind te blijven. Daarnaast leggen ze het belang van de coronamaatregelen uit en wat het onbegrip dat zij ervaren persoonlijk met hen doet. De komende weken delen we hun verhalen op onze website en op onze social media-kanalen met de hashtags #respectvoorelkaar en #samenhoudenwedezorgveilig. Vandaag is de aftrap van de campagne met een groot billboard voor het ziekenhuis en levensgrote afbeeldingen van de boegbeelden in het ziekenhuis met daarop hun persoonlijke boodschap.

Ajax

Advertenties
%d bloggers liken dit: