Dossier Mastenbroek

Nieuwsblog door journalist en radiomaker Martijn Mastenbroek

Het effect van de coronatijd op de samenleving, en daarmee ook op het politiewerk, is terug te zien in de geweldscijfers van de politie. Het aantal incidenten waarbij geweld werd gebruikt, kwam in 2021 op 18.477. Dat zijn ongeveer 2000 incidenten met geweld meer dan in het jaar daarvoor. Ook het aantal geweldsaanwendingen (30.046) en gebruikte geweldsmiddelen (35.882) namen toe.

Advertenties

‘We doen ons werk in een samenleving waarin ongenoegen is en gezag ook steeds vaker ter discussie staat. Dat zie je terug in de aard van de incidenten’, stelt portefeuillehouder geweld Frank Paauw. ‘In die situaties moeten, kunnen en willen wij ingrijpen en zetten onze mensen een stap naar voren. Onze collega’s zijn getraind en staan er om in te grijpen als de situatie daar om vraagt. Het liefst gebruiken we geen geweld en daarom ben ik tevreden dat we ook zien dat collega’s bij 99% van de incidenten géén geweld hoefden te gebruiken.’

Context totaal incidenten

De politie plaatste dit jaar de geweldcijfers in de context van het totaal aantal incidenten waar de politie naartoe ging. In totaal waren dat 14.980.803 incidenten, waarin bij 0,12% van al die incidenten (18.477) ook geweld is gebruikt door de politie. Soms werd geweld aangewend door meerdere collega’s bij hetzelfde incident, wat terug te zien is in het totaal aantal geweldsaanwendingen van 30.046.

Tabel 1: overzicht totaal aantal incidenten met geweld, betrokken collega’s, geweldsaanwendingen, en middelen

EenheidIncidentenBetrokken collega’sgewelds-
aanwendingen
Middelen
Amsterdam2268134937994478
Den Haag2911153145745282
Limburg102565117772159
Midden-Nederland1530105125312968
Noord-Holland112274217652038
Noord-Nederland136384621272512
Oost-Brabant157585028313339
Oost-Nederland2520164941494956
Rotterdam1574121529983585
Zeeland-West-Brabant107273117912180
Landelijke Eenheid149728916822363
Ondersteunende Dienst Politieacademie3333
Politiedienstencentrum17161919
Totaal18.47710.92230.04635.882

* Onder betrokken collega’s wordt verstaan een unieke collega die in 2021 één of meer keren geweld heeft aangewend in een incident.
* Het aantal geweldsaanwendingen is gebaseerd op het aantal i8-registraties waaraan een dienstnummer is gekoppeld.
* Zie voor een uitsplitsing van de middelen die ingezet zijn in de geweldsaanwending tabel 3.


Tabel 2: ontwikkeling totaal aantal incidenten met geweld over 2019-2021

Eenheid201920202021
Amsterdam209822412268
Den Haag218725002911
Limburg7778691025
Midden-Nederland144114941530
Noord-Holland10319971122
Noord-Nederland91611981363
Oost-Brabant144816301575
Oost-Nederland192022012520
Rotterdam171817591574
Zeeland-West-Brabant90110761072
Landelijke Eenheid2163221497
Ondersteunende Dienst Politieacademie133
Politiedienstencentrum 1317
Staf Korpsleiding 1 
Totaal14.65416.30418.477

Geweldsmiddelen

Om beter zicht te krijgen in de aard van het gebruikte geweld, is ook een onderscheid gemaakt naar ingezette geweldsmiddelen. In totaal zijn vorig jaar 35.882 middelen gebruikt, waarvan het merendeel (55%) in de categorie ‘fysiek geweld (zonder geweldsmiddelen)’. Daarna volgt de categorie ‘Anders’ met 5472 registraties. In 70% hiervan betreft het geweld tegen goederen. Het vuurwapen – met name het richten en gericht houden – is 2861 keer geregistreerd (8% op het totaal). 78 keer zagen collega’s zich genoodzaakt om daadwerkelijk gericht te schieten. Opvallend is verder de stijging van de lange wapenstok, waterwerper en traangas en meer inzetten van de bereden politie. Deze stijgingen zijn onder andere te verklaren door de vele demonstraties waarbij de politie afgelopen jaar op moest treden. Cijfers van inzet van het stroomstootwapen zijn beperkt tot het AOT en enkele eenheden waar men in 2021 het geweldsmiddel al had in het kader van de pilotfase. Met ingang van 2022 is het stroomstootwapen pas breder uitgerold in de operatie.

Tabel 3: overzicht ingezette middelen naar aantal en percentage van het totaal

MiddelAantalRelatief
Fysiek geweld (zonder geweldsmiddelen)19.66955%
Anders (waarvan 70% geweld tegen goederen bedoeld)547215%
Vuurwapen28618%
– Richten/gericht houden2264 
– Waarschuwingsschot165 
– Gericht geschoten78 
– Ongewild schot3 
Pepperspray15684%
Handboeien (als geweldsmiddel gebruikt)12043%
Ter hand nemen vuurwapen11423%
Uitschuifbare wapenstok10003%
Korte wapenstok7742%
Spuugmasker7102%
Lange wapenstok5281%
Schild2871%
Dienstvoertuig2641%
Diensthond2001%
Stroomstootwapen (pijltjes afgevuurd)1310%
Inzet beredenen360%
Waterwerper110%
Stroomstootwapen (schokmodus)90%
Elektrische wapenstok60%
Bean bag50%
CS-traangas50%
Totaal35.882100%

Leren van geweld

Frank Paauw is tevreden over de inzichten die uit de cijfers te halen zijn. ‘Sinds drie jaar registreren we nu landelijk eenduidig ons geweld. Dat stelt ons in staat beter te beoordelen hoe de geweldsinzet is gegaan, of het goed is gegaan en of we het een volgende keer opnieuw zo zouden doen. Zo blijven wij leren van onze geweldsinzetten. In verreweg de meeste gevallen gaan collega’s professioneel om met hun geweldsbevoegdheid. Waar dat niet goed ging, durven we kritisch op onszelf te zijn en nemen we gepaste maatregelen.’ In 2021 is bij 2279 politieagenten een beoordeling gedaan naar het geweld dat door hen is aangewend. De overige incidenten zijn enkel als geweldsmutatie vastgelegd, daar was geen reden om nader te beoordelen. In 90% van de beoordelingen bleek dat het geweldgebruik professioneel was en dus paste binnen het wettelijk kader en toetsing op vakmanschap. Bij 231 collega’s was sprake van niet professioneel handelen en volgden maatregelen. Paauw: ‘Dat we kritisch zijn op ons optreden kan ingrijpend zijn voor politiemensen, maar het is wel noodzakelijk om verantwoord met onze geweldsbevoegdheid om te gaan. De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat de politie geweld professioneel in zet.’

Beoordeling

Met ingang van 2019 is in alle eenheden een Commissie Geweldsaanwending ingesteld. Deze commissie toetst het toegepaste geweld wanneer het vuurwapen is gebruikt (gericht of geschoten), als gevolg van het toegepaste geweld meer dan licht letsel is ontstaan of als het opmaken van een geweldsregistratie naar het oordeel van de hulpofficier van justitie noodzakelijk is. Deze commissie brengt advies uit aan de politiechef. Wanneer het geweldgebruik als niet professioneel wordt gekwalificeerd, kunnen eventueel tucht- of zelfs strafrechtelijke maatregelen volgen.

Stelselherziening

Het geweldsmonopolie is belegd bij de overheid. Op grond daarvan heeft de politie de bevoegdheid om geweld te gebruiken. Daar hoort bij dat de politie zorgvuldig en proportioneel met deze bevoegdheid omgaat en transparant is als het gaat om de verantwoording van geweldgebruik. Sinds 2019 heeft de politie een landelijke eenduidige manier van melden, registreren en beoordelen van door de politie toegepast geweld. Ook de nazorg, juridische bijstand en het leertraject voor politieambtenaren en de politieorganisatie als geheel is verbeterd. Vanaf 1 juli gaat de gewijzigde ambtsinstructie in werking en wordt een nieuw delict toegevoegd aan het Wetboek van Strafrecht, dat meer recht doet aan de bijzondere positie van politieambtenaren.

Lees hier het persoonlijke verhaal van politiestudent Sebastiaan die vorig jaar in een incident onprofessioneel handelde en daar op reflecteert. 

Op maandag 15 oktober 1990 wordt Petronella Huijbens dood aangetroffen in haar woning aan de Korte Vleerstraat in Den Haag. Zij is door geweld om het leven gebracht.

Petronella Huijbens was 77 jaar, woonde alleen en lag levenloos in de hal van haar huis. Haar polsen waren aan elkaar vastgebonden. Zij is door verstikking om het leven gebracht, zegt de politie. Het is tot op de dag van vandaag niet bekend waarom zij om het leven is gebracht en door wie. Heeft u informatie? Laat het alstublieft weten aan het coldcaseteam, via: coldcasekalender.nl.

Advertenties

De Korte Vleerstraat in Den Haag.

2021 was voor het Financieel Expertise Centrum (FEC) een succesvol jaar. De samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de partners werd intensiever en de onderlinge werkwijze efficiënter. Hierdoor is het gelukt om de financiële sector te versterken en om bijvoorbeeld fraude en witwassen beter te bestrijden. Verder is in 2021 besloten de Serious Crime Taskforce als projectaanpak voort te zetten. Landelijk portefeuillehouder financieel opsporen Gery Veldhuis kijkt positief terug op het afgelopen jaar.

Advertenties

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen de FEC-partners, die als één overheid optreden in de bestrijding van financieel economische criminaliteit en niet-integer gedrag in de financiële sector. De FEC-partners zijn De Nederlandse Bank, Autoriteit Financiële Markten, de politie, Belastingdienst, FIOD, FIU en het OM. Door onderlinge samenwerking van de FEC-partners, het uitwisselen van informatie en het delen van inzicht, kennis en vaardigheden wordt beoogd de integriteit van de financiële sector te versterken.

Serious Crime Taskforce

Vorig jaar is onder andere besloten om met de Serious Crime Taskforce (SCTF) als projectaanpak door te gaan. Politie, Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit (FIU) en FIOD werken binnen het SCTF samen met een aantal grote banken aan de aanpak van facilitators van de onderwereld. ‘De SCTF is wereldwijd uniek. Het is een publiek-privaat samenwerkingsverband, gericht op de aanpak van zware georganiseerde criminaliteit. Centraal staat het in kaart brengen van financiële geldstromen in de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit’, aldus Gery Veldhuis. De SCTF heeft sinds de start al verschillende successen behaald. Zo heeft de samenwerking geleid tot verschillende onderzoeken met aanhoudingen, honderden transacties die verdacht verklaard zijn en de inbeslagname van verdovende middelen, geld en andere waardevolle goederen. ‘Nu de samenwerking binnen de SCTF een structureel karakter heeft gekregen willen politie, OM, FIOD, FIU en de betrokken banken deze ontwikkelingen in de toekomst verder uitbouwen.’

Projecten en kennis delen

Er zijn verschillende projecten die gezamenlijk onder de FEC-vlag worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn projecten gericht op malafide stichtingen, corruptie, witwassen en financiële geldstromen rondom de productie van en handel in synthetische drugs (zie hiervoor het jaarverslag). Deze projecten hebben allerlei nieuwe inzichten opgeleverd die banken en andere poortwachters beter in staat stellen om ongebruikelijke transacties te kunnen herkennen. Deze nieuwe inzichten zijn vervolgens weer breed gedeeld onder de deelnemende FEC-partners.

Financiële sector versterken gaat door

Het FEC-netwerk heeft in 2021 mooie resultaten geboekt en gaat daar in 2022 mee door. De noodzaak om de integriteit van de financiële sector te versterken blijft daarbij het belangrijkste uitgangspunt. Dankzij de inzet van alle betrokkenen in het FEC-netwerk kan het FEC impact blijven maken.

Vind hier het nieuwsbericht en het jaarverslag van het FEC.

In de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdag 5 april is onder meer aandacht voor de aanranding van een 19-jarige vrouw in Tubbergen.

In de vroege ochtend van zaterdag 26 februari fietst de jonge vrouw over de Reutummerweg. Ze heeft die avond carnaval gevierd. Rond 03.30 uur slaat een onbekende man de vrouw van haar fiets. Het slachtoffer valt op de grond en raakt vervolgens in een worsteling met de man. Ze probeert nog haar telefoon te pakken om 112 te bellen, maar dat lukt niet. Al worstelend belanden de twee in een weiland, waar zij wordt aangerand.

Mogelijk belangrijke getuige gezocht

In deze angstaanjagende momenten ziet de 19-jarige vrouw nog wel een auto langsrijden. Als zij vervolgens begint te praten tegen de dader, laat hij haar los en vlucht ze weg. De vrouw heeft in het donker niet goed kunnen zien hoe de langsrijdende auto er uitziet. Dankzij onderzoek weet de politie inmiddels dat het mogelijk om een blauwe Ford Fiesta gaat met witte strepen op het dak. Vanavond worden er in Opsporing Verzocht beelden getoond van deze auto, omdat de dader in deze zaak nog niet is gevonden. De bestuurder van de Ford Fiesta kan daarom een belangrijke getuige zijn.

Andere items

Naast deze zaak komen ook de volgende zaken aan bod in de uitzending:
Oldenzaal – inbraak en babbeltruc
Roosendaal – snelkraak Siebel
Vlissingen – mishandeling in bioscoop
Arkel – overval bloemenzaak
Deurne – bedreiging
Rotterdam – overval Poolse supermarkt
Oost-Nederland – bankpasfraude
Kerkrade – dood Abdelaziz El Aamri
Daarnaast wordt een terugkoppeling gegeven van de resultaten uit de vorige uitzending.

Politieagenten die informanten runnen, ontmoeten hun contactpersonen vaak in de kroeg of een restaurant. Maar mensen met informatie over cybercriminaliteit zijn lastiger te vinden. Daarom gaat de politie gericht naar hen op zoek.

Cybercriminelen opereren doorgaans op zichzelf. Informanten zijn daardoor ook dun gezaaid. Dat maakt het lastig informatie over cybercriminaliteit in te winnen. ‘Bij klassieke criminele samenwerkingsverbanden zijn veel meer poppetjes betrokken en dus ook veel meer mensen die op de hoogte zijn en er mogelijk met de politie over willen praten’, vertelt Mark, runner bij een Team Criminele Inlichtingen (TCI) op het thema cybercrime. ‘Bij cybercriminaliteit is dat lastiger. Het is een behoorlijke uitdaging om cybercriminelen op te sporen, daarom proberen we meer informanten op dit gebied te vinden.’

Zware criminaliteit

Mark onderhoudt uitsluitend contacten met informanten op gebied van cybercrime. ‘In principe concentreren we ons op alle vormen van cybercrime, zolang die maar vallen onder de noemer zware criminaliteit en de melder belang heeft bij afscherming van diens identiteit. Dat gaat van WhatsApp-fraude en DDoS-aanvallen tot ransomware en hacken’, zegt Mark. ‘We worden steeds meer geconfronteerd met cybercrime. Voor de opsporing is het belangrijk dat we die ontwikkeling ook kunnen duiden door informatie in te winnen.’

Advertenties

Maar mensen met inlichtingen over cybercriminaliteit melden zich nog te weinig bij de politie. ‘We proberen hen dus actief binnen te halen’, zegt Mark. ‘Soms hebben de cybercrimeteams verdachten binnen zitten, die ook interessant voor ons kunnen zijn. Of er zijn getuigen die alleen anoniem informatie willen delen. En we zijn actief op internetfora en het darkweb, waar we potentieel interessante informanten benaderen.’

Samenwerking

Om het bereik onder de doelgroep verder te vergroten, is de politie nu een samenwerking aangegaan met Tweakers, een toonaangevende website op gebied van technologie en elektronica met een grote community. Op de website wordt een artikel geplaatst over de rol van het TCI en de zoektocht naar mensen die − afgeschermd − informatie over cybercrime willen delen met de politie in de hoop dat meer mensen contact opnemen.

Advertenties

Bekendheid

Mark vindt het lastig aan te geven wanneer het initiatief is geslaagd. ‘We gaan niet turven hoeveel informanten zich melden. Misschien dat mensen over een paar maanden iets horen dat voor ons interessant kan zijn en zich dan het artikel op Tweakers herinneren of dit vinden via zoekmachines. Denk aan mensen die gewetensbezwaren krijgen als in een community grenzen worden overschreden of iemand horen opscheppen over een DDoS-aanval. Of beveiligingsonderzoekers die op belastende informatie stuiten maar dit niet met naam en toenaam met buitenstaanders willen delen. Soms willen medewerkers van een bedrijf alleen afgeschermd informatie delen om te voorkomen dat hun werkgever reputatieschade en financiële problemen ondervindt. Dit soort mensen hopen we te bereiken via Tweakers. En we willen sowieso dat het TCI en onze mogelijkheden meer bekendheid krijgen binnen deze doelgroep.’

Mark is een gefingeerde naam.

Via Signal-nummer 06-25250296 kunt u volledig veilig en anoniem aan Team Criminele Inlichtingen een bericht sturen.


Mobiele DNA-apparatuur kan voor een snelle oplossing van misdrijven zorgen. Dat blijkt uit een recente proef met het zogeheten Forensisch Identificatie Voertuig, kortweg FiV, waarin de mobiele apparatuur is geplaatst.

Met de apparatuur kan snel een start gemaakt worden met het DNA-onderzoek op sporen die op een plaats delict zijn veilig gesteld. Het afgelopen halfjaar is volop geëxperimenteerd met de mobiele apparatuur. ‘Direct na een misdrijf is er vaak meer bewijs voor handen. Dus als er snel duidelijkheid over die sporen is, weten rechercheurs eerder in welke hoek ze moeten zoeken. De uitkomsten zijn interessant’, stelt projectleider Rob van der Veer over de proeftuin LocalDNA.

Bus

In de  FiV-bus, die in de proeftuin naar de forensische opsporing is gereden, kunnen forensische collega’s een eerste DNA-onderzoek uitvoeren. Die ruwe data gaan via een beveiligde lijn naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Van der Veer: ‘Daar start direct de  analyse van de data en interpretatie van de DNA gegevens. Het NFI vergelijkt de verkregen DNA-profielen met andere DNA-profielen in de zaak of in de DNA-databank voor Strafzaken. Het proces van PD tot DNA-resultaat is binnen vier á vijf uur uit te voeren. Hiermee behalen we forse tijdwinst. Rechercheurs krijgen zo veel sneller duiding in hun zaak.’

Advertenties

Mobiele DNA-apparatuur is tijdens de proef ingezet bij lopende opsporingsonderzoeken. Daarvoor was een wetswijziging nodig. Omdat deze opsporingsonderzoeken nog niet zijn afgerond, kan Van der Veer geen verdere details geven. ‘Maar het lijkt erop dat deze aanpak kan werken in een klein aantal zaken. De pakkans groeit in die zaken en daarmee kan ook het veiligheidsgevoel onder burgers toenemen.’

Winst

De proef leverde een aantal inzichten op. Een van de meest aansprekende is dus tijdwinst door een snelle DNA-procedure. ‘Hierdoor kunnen daders sneller worden aangehouden en zijn seriematige delicten sneller te doorbreken. De doorlooptijd wordt teruggebracht van enkele weken of maanden naar gemiddeld een á twee dagen’, aldus Van der Veer.

Advertenties

Vooral bij veelvoorkomende delicten worden overeenkomsten gevonden tussen DNA -profielen en profielen in de DNA-databank, omdat de veelplegers vaak al in de DNA-databank zitten.

Techniek

De huidige techniek werkt nu alleen voor grote bloed- en speekselsporen. Van der Veer: ‘De apparatuur moet nog verder worden ontwikkeld, zodat het ook is te gebruiken voor kleinere hoeveelheden biologisch materiaal.’ Een optimale inzet van deze technologie vraagt om een aanpassing van de huidige wetgeving. De resultaten vragen in elk geval om een vervolgonderzoek, meent de projectleider.

FiV

De FiV-bus is van de Landelijke Eenheid. De proeftuin LocalDNA is uitgevoerd door NFI, politie, Openbaar Ministerie en  Hogeschool van Amsterdam. Op 31 maart verschenen twee rapportages naar de uitkomsten en effecten: ‘Verantwoordingsrapport Proeftuin LocalDNA‘ en ‘LocalDNA: De ontwikkeling en werking van een snelle DNA-onderzoeksroute in de opsporingspraktijk.’ De verantwoordingsrapportage is opgesteld door alle partijen, het wetenschappelijk rapport door van het Lectoraat Forensisch Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en de Politieacademie.

Op 26 augustus 2020 werd het lichaam van een man gevonden voor de kust van Scheveningen in Den Haag. Hij dreef zo’n dertig kilometer van de kust vandaan.

Gelet op de positie van aantreffen is het niet uit te sluiten dat deze aangetroffen ongeïdentificeerde persoon een migrant is die een aantal weken daarvoor vanaf Calais (Fr.) de oversteek naar Engeland heeft willen maken, vermoedt de politie. Vanwege de staat van ontbinding is er geen foto beschikbaar van de man zelf.

Advertenties

Het gaat om een volwassen man, donkere huidskleur, lengte ca. 1.73 meter lang. Volledig gaaf eigen gebit, dus geen tandheelkundige behandelingen uitgevoerd. Geen littekens en/of tatoeages waarneembaar. Kleding: Zwarte jeans, merk Zara man, maat „M“, zwarte onderbroek, merk “No Publik”, zwarte sokken en rood/zwarte Sneakers met opschrift „I Look”.

De Landelijke Eenheid van de politie verdient fundamentele aanpassingen. Alleen zo kunnen de bijna 6000 medewerkers op een veilige en professionele wijze hun werk blijven doen. De snel veranderende criminaliteit en de manier waarop die moet worden bestreden, maakt de noodzaak tot verandering extra urgent.

Dat stellen korpsleiding en leiding van de Landelijke Eenheid (LE) in hun reactie op de vandaag gepresenteerde tussenrapportage van de commissie Schneiders, die in opdracht van minister Yesilgöz-Zegerius van J&V is opgesteld. Zij herkennen zich in de conclusies over de noodzaak van aanpassingen aan de organisatie van de eenheid en haar plek in het politiebestel, maar ook op het gebied van onder meer cultuur en leiderschap. De komende maanden bekijken de commisssie en de politie samen welke concrete aanpassingen nodig zijn.

Problemen

De Landelijke Eenheid boekte de afgelopen jaren talloze aansprekende operationele successen, maar een reeks signalen, incidenten en onderzoeken maakte duidelijk dat de eenheid ook met structurele problemen kampt. Onder meer op het gebied van leiderschap en cultuur. Op meerdere plekken in de eenheid voelen medewerkers zich onvoldoende gehoord of gesteund en soms zelfs ronduit onveilig. In combinatie met een forse uitbreiding van het takenpakket, soms gebrekkige onderlinge samenwerking en het ontbreken van gezamenlijke doelstellingen leidt dit ertoe dat het prestatievermogen van de eenheid onder druk staat.

Heroriëntatie

Hoewel de korps- en eenheidsleiding ingrepen en verbeteringen doorvoerden, werd in toenemende mate duidelijk dat de problemen bij de Landelijke Eenheid direct verband houden met de manier waarop de eenheid is georganiseerd en is ingebed in het politiebestel. Vorig jaar kreeg de Commissie Schneiders daarom de opdracht om een heroriëntatie uit te voeren naar de inrichting van de eenheid en haar positionering binnen het politiebestel.

Advertenties

Vooruitlopend op de definitieve rapportage, die nog voor de zomer verschijnt, presenteerde de commissie vandaag een tussenrapportage. Met de uitkomsten kan de politie direct aan de slag. ‘En dat gaan we ook doen’, zegt korpschef Henk van Essen. ‘Of eigenlijk: daar gaan we mee door. Door het opvolgen van dit tussenadvies worden de reeds ingezette verbeteringen bij de LE voortgezet, verbreed en versterkt. Maar de tijd van stutten, is voorbij.’

Karakter

Volgens de nieuwe politiechef van de Landelijke Eenheid (LE), Oscar Dros, vraagt het unieke karakter van de eenheid om een unieke organisatie. ‘De Landelijke Eenheid is geen regionale eenheid en kan ook niet zo worden aangestuurd en ondersteund. Ons takenpakket is wezenlijk anders. En de standaard bedrijfsvoering bij de politie biedt onvoldoende ondersteuning aan de specialisten die bij de LE de meest uiteenlopende werkzaamheden verrichten. Bij de vorming van de Nationale Politie is daarmee onvoldoende rekening gehouden.’

Volgens de Commissie Schneiders moet opnieuw naar de taken van de LE worden gekeken. Daarnaast is behoefte aan meer samenhang tussen alle onderdelen van de eenheid. Politiechef Dros sluit zich daarbij aan: ‘De LE is een vergaarbak voor een veelheid aan taken en mensen. Dat mag allemaal wel wat logischer worden geclusterd en geordend en met een gezamenlijke visie als uitgangspunt.’

Advertenties

Dros onderschrijft ook de overige conclusies van de commissie. Bijvoorbeeld als het gaat om financiële ruimte. ‘Van het grootste deel van ons budget ligt precies vast wat ermee moet gebeuren. Het zou goed zijn als wij meer ruimte krijgen om budget naar eigen inzicht te besteden.’

Leiding

Meer ruimte is ook op andere vlakken nodig, zegt Dros. ‘Bij de LE werken experts op hun vakgebied. Zij hebben geen behoefte aan een leidinggevende die ze exact vertelt wat ze moeten doen en hoe precies. Die mensen hebben behoefte aan leiding die faciliteert en ruimte biedt om met een vraagstuk aan de slag te gaan. We moeten af van de klassieke hiërarchie. Het aantal medewerkers waarvoor een leidinggevende verantwoordelijkheid draagt, is nu bovendien te groot. Er is bij de leiding te weinig zicht op wat zich binnen teams afspeelt.’

De noodzaak tot fundamentele wijzigingen bij de LE is extra urgent met het oog op de snel veranderende criminaliteit en de wijze waarop deze moet worden bestreden. Een wetenschappelijke analyse bevestigt dat de politie de komende jaren voor een forse uitdaging staat bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, terrorisme en cybercriminaliteit én bij het handhaven van de openbare orde. De LE speelt hierin een cruciale rol.

Disciplines

Een effectieve aanpak van deze veiligheidsvraagstukken brengt de noodzaak mee tot nauwere samenwerking tussen de disciplines opsporing, intelligence en expertise. Bij de herinrichting van de LE moet daarbij sterk rekening worden gehouden.
Volgens politiechef Dros moet de LE zich voorbereiden op een (nabije) toekomst waarbij het verzamelen en analyseren van data en andere informatie in toenemende mate van belang is. ‘En er is ruimte nodig voor innovatie en experimenten, op basis van kennis, creativiteit en integriteit. Daar moeten we bij de vernieuwde inrichting écht rekening mee houden.’

Transitieteam

Op aangeven van de commissie bekijkt de politie de komende weken hoe de organisatie van de LE concreet kan worden verbeterd. Het resultaat hiervan verwerkt de commissie in haar definitieve rapportage. Die volgt nog voor de zomer. Ondertussen wordt de medio vorig jaar ingezette programmatische aanpak voortgezet in een veranderaanpak, onder leiding van een transitieteam. Omdat de veranderingen de hele politieorganisatie raken, wordt ook bij de korpsstaf een transitieteam ingericht.

Onrust

Hoewel op hoofdlijnen duidelijk is waaraan de Landelijke Eenheid behoefte heeft, is nog niet duidelijk hoe de nieuwe organisatie er straks uit gaat zien. Dat maakt dat evenmin duidelijk is wat de veranderingen gaan betekenen voor medewerkers van de politie, die van de LE in het bijzonder. Oscar Dros: ‘Ik vermoed dat vrijwel iedereen zich kan vinden in de koers die de commissie voorstelt, maar veranderingen kunnen leiden tot onrust. Binnen een eenheid die de afgelopen jaren al veel woelige periodes heeft gekend, betekent dat opnieuw een fors beroep op onze medewerkers. Zeker, omdat we er met zijn allen voor moeten zorgen dat de transitie vorm krijgt terwijl de operationele slagkracht gewaarborgd blijft.’

Advertenties

‘Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat medewerkers op de hoogte wordt gehouden en actief bij het proces worden betrokken. Zij weten als geen ander wat nodig is om de eenheid verder te brengen. Om met elkaar te komen tot een toekomstbestendige Landelijke Eenheid, waar medewerkers op een veilige en professionele manier kunnen excelleren in dat wat zij het liefste doen: Nederland veiliger maken.’

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad van de Landelijke Eenheid wordt nauw betrokken bij de transitie, zegt voorzitter Esme Solak: ‘Als voorportaal van de medewerkers hechten wij er waarde aan hen goed en tijdig te informeren. Wij zijn goed en nauw betrokken en hebben met de eenheidsleiding afgesproken dat we hierin zoveel mogelijk met elkaar optrekken. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.’

Laatste fase

Voor korpschef Henk van Essen staat vast dat de veranderingen bij de Landelijke Eenheid de hele politie raken: ‘De commissie spreekt over een opdracht voor de hele politie en stelt feitelijk vast dat het moment is aangebroken om een start te maken met een volgende fase van de in 2013 ingezette vorming van de Nationale Politie.’

Bekijk hier de kamerbrief, de reactie van de Korpsleiding én de tussenrapportage over de commissie Schneiders.

In de radio-uitzending van Dossier Mastenbroek op Den Haag FM, heeft een woordvoerster van SAR Nederland nieuwe details vrijgegeven over de vermissing van Dylan van der Mars.

Het duingebied tussen Monster en Kijkduin is afgelopen zondag uitgekamd in de hoop een spoor te vinden van de vermiste Dylan van der Mars. De 44-jarige Dylan werd voor het laatst gezien op zaterdag 5 maart in de omgeving van de Albardastraat in Den Haag. Het vermoeden bestaat dat hij naar het strand is gelopen. Er werd ook een nieuw detail vrijgegeven: “Dylan droeg mogelijk een blauwe rugzak en een blauwe sjaal met tropische afbeeldingen erop.” Mochten er mensen zijn die deze spullen ergens hebben zien liggen, laat het direct weten aan SAR Nederland.

Beluister hieronder het complete interview over de zaak terug.

Medewerkers van zowel de ambulance van het Haga Ziekenhuis als de ambulance van Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ‘s Gravenhage e.o. vorige week raar te kijken: een eend die dwars door de voorkant van een ambulance was gegaan, hield daar slechts één klein schrammetje aan over.

Chauffeurs van de ambulance belden vanaf het Haga Ziekenhuis de meldkamer van de Dierenambulance. Zij waren in botsing gekomen met een eend en tot hun stomme verbazing zat de eend nog in ambulance, achter de grill. De eend was door de voorkant van de ambulance gegaan. De schade was duidelijk zichtbaar. Chauffeur Dicky, vrijwilligster bij de dierenambulance, ging op pad. Ze wist de eend met wat gepuzzel, gewiebel en gedraai uiteindelijk heelhuids uit zijn benauwde positie te bevrijden. Hij had een klein wondje aan zijn poot en verder geen zichtbare verwondingen. De ambulance was er een stuk erger aan toe. Alle betrokkenen waren verbaasd: de eend is er dwars doorheen gegaan en lijkt er slechts één schrammetje aan overgehouden te hebben!

De supereend is uit voorzorg naar Vogelopvang De Wulp gebracht. Ze houden hem een paar dagen ter observatie om uit te sluiten dat er inwendige bloedingen zijn of andere niet zichtbare verwondingen. Daarna mag hij zijn eigen weg vervolgen. Hopelijk blijft hij uit de buurt van ambulances!

Advertenties
Advertenties
%d bloggers liken dit: